کارگاه خوشنویسی فارسی

کارگاه خوشنویسی فارسی
دکتر رضا شیخ بگلو

آشنایی با هنر خوشنویسی فارسی

1 مارس 2023 | ساعت 6 بعد از ظهر

به عنوان یک هدیه کوچک برای بردن به خانه، نام شما شخصا توسط استاد خوشنویس با خط فارسی نوشته می شود.

همه می توانند شرکت کنند!
شرکت در کارگاه می باشد
رایگان
فقط با ثبت نام: info@saadikultur.de

ما مشتاقانه منتظر مشارکت شما هستیم.
با احترام
دفتر

موسسه فرهنگی سعدی
info@saadikultur.de
www.saadikultur.de