کارگاه: هنر ایرانی - پیوند عشق و دانش

آنجا باشید که فاطمه یاوری هنرمند از پیوند عشق و دانش در هنر ایرانی می گوید و آن را در غرفه ایران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت به عنوان بخشی از کارگاهی ارائه می دهد.

در روز جمعه 21 اکتبر 2022 شما را به کارگاهی درباره هنر ایرانی دعوت می کنیم و مشتاقانه منتظر پذیرایی از این یا آن هنردوستان در غرفه ایران هستیم.

فاطمه یاوری هنرمند، نقاش و پژوهشگر هنر ایرانی است. کتاب شرق هستی من (از اصفهان تا فرانکفورت) او به تازگی منتشر شده و در غرفه موجود است.

ما منتظر ملاقات شما هستیم!

Freitag, 22.10.2022
14 Uhr
Workshop
Iranische Kunst – Das Band der Liebe und der Erkenntnis
Mit der Künstlerin Fatemeh Yavari