موزه فرش تهران

در سال 1976 تأسیس موزه فرش مورد بحث قرار گرفت. بنابراین بودند