نوروز

نوروز (به معنای واقعی کلمه روز نو) یکی از قدیمی ترین جشن های ایران باستان است که در اولین روز بهار جشن گرفته می شد و نشانه آغاز آن است.