نقد کتاب: مشورت علمای بغداد

شما را به نقد و بررسی کتابی در مورد یک اثر تاریخی که به بحث مشورت علمای اهل سنت و شیعه می پردازد دعوت می کنیم. می خواهیم به اتفاق روحانی علوی و مترجم به آلمانی کتاب، سید اوزگور سوزری، درباره کتاب بحث کنیم و نکات مهم را شناسایی کنیم.

مشورت علمای سنی و شیعه که در این کتاب در مدرسه معروف نظامیه بغداد ثبت شده است، اهمیت تاریخی زیادی دارد.

مشورت علمای بغداد
نویسنده: مقاتل بن عطیه

با:
Özgür Sözeri Dedestrong
، روحانی علوی، مترجم

چهارشنبه، 14 دسامبر 2022
، ساعت 7 بعد از ظهر
از طریق زوم

شناسه جلسه: 862 3818 4223
کد شناسایی: 265869

به جلسه زوم بپیوندید
https://us06web.zoom.us/j/86238184223?pwd=UTE0R0VPRndwQWtGUWNxcHNiWVFmUT09