اربعین حسینی، بزرگداشت چهلمین روز پس از شهادت امام حسین (ع) در کربلا در روز عاشورا است.

نام روز از اربعین رایج گرفته شده است. اما اگر اربعین بدون اضافه به کار رود، منظور چهلمین روز بعد از عاشورا، یعنی چهلمین روز پس از شهادت امام حسین (ع) در کربلاست. یکی از آداب معروف پیاده روی از نجف تا کربلا است. از نظر تئوری اربعین حسینی هستم 20. یا 21. صفر سال باشد، بسته به موقعیت ماه. اما با نگاهی به تاریخ، 20. صفر روز اربعین حسین است. رویدادهایی در سراسر جهان به مناسبت این مناسبت برگزار می شود. ایام عزاداری امام حسین (ع) با اربعین به پایان می رسد. میلیون ها نفر در سراسر جهان روز اربعین را با عزاداری برای مصیبت وارده بر حسین (ع) و یارانش گرامی می دارند.

اربعین حسینی، بزرگداشت چهلمین روز پس از شهادت امام حسین (ع) در کربلا در روز عاشورا است.