نام، دفتر ثبت و سال مالی

 1. این انجمن با نام “Saadi Institut e.V.”

 2. این انجمن در برلین مستقر است

 3. سال مالی انجمن سال تقویمی است

سازمان

 1. اعضای انجمن می توانند اشخاص حقیقی و حقوقی نیز باشند.

 2. هیئت اجرایی در مورد درخواست کتبی برای پذیرش تصمیم می گیرد. در صورت رد درخواست عضویت، هیأت اجرایی موظف نیست دلایل را به متقاضی اعلام کند.

هیئت مدیره

هیئت مدیره به مفهوم § 26 BGB از رئیس اول و دوم تشکیل شده است. آنها نماینده انجمن به صورت قضایی و خارج از دادگاه هستند. هر یک از اعضای هیئت مدیره به طور جداگانه مجاز به نمایندگی است.

حسابداری و حسابرسی

دو بازرس منتخب مجمع عمومی برای مدت 2 سال معاملات نقدی انجمن را از نظر صحت حسابی بررسی می کنند. حسابرسی نقدی شامل مصلحت هزینه های مصوب هیئت نمی شود. چک باید حداقل سالی یکبار انجام شود. نتایج باید در مجمع عمومی سالانه گزارش شود. حسابرسان نقدی ممکن است عضو هیئت مدیره نباشند

هدف، وظایف، خیریه

 • هدف اصلی انجمن ترویج تبادل ادب و فرهنگ بین فرهنگ فارسی و آلمانی با هدف تبادل علمی به ویژه:

 • همکاری در زمینه روابط فرهنگی تاریخی بین دو فرهنگ،

 • ترویج سمینارها و نمایشگاه های هنری،

 • ترویج آموزش فارسی در آلمان،

 • حمایت از پژوهش در ادبیات اسلامی-فارسی و نشریات مرتبط در آلمان،

 • همکاری با موسسات مختلف در آلمان، به ویژه با دانشکده های علوم اجتماعی در رابطه با فرهنگ،

 • ترویج دوره های زبان فارسی و انتشار کتب ادبی

 • همکاری با ایرانیان و پشتیبانی دپارتمان های ایران شناسی و تبادل علمی،

 • برگزاری برنامه های فرهنگی برای فارسی زبانان آلمان.

 • همکاری با مؤسسات و ادارات در زمینه تعلیم، تعلیم، تحصیلات تکمیلی و مطالعات در مورد امور ایرانیان مقیم خارج از کشور.